top of page
 • Des de 1991: Estudi d'Arquitectura i Urbanisme, propi, com a professional lliberal, a Móra d’Ebre.

                        Redacció de projectes d’edificació de nova planta, de reforma i reparació, d’ampliació i addició, de rehabilitació i obra civil.

 

 • 1992: Treball pel  Col·legi  d'Arquitectes  de Catalunya Demarcació de Tarragona,  per a la Restauració de l'Inventari, Catalogació i Classificació de l'Arxiu Històric de Plànols (d'àmbit provincial).

 

 • 1994-2004: Arquitecta responsable de la secció tècnica del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre en les següents àrees:

 

 • Oficina de gestió de la rehabilitació d’habitatges i desenvolupament de les tasques d’assessorament i d’execució de projectes.

 • Fiscalització Tècnica del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya.

 • Fiscalitazació Tècnica en la concessió de subvencions per l’arranjament i millora de camins municipals inclosos en el terme comarcal.

 • Membre de la Ponència Tècnica Comarcal d’Avaluació Ambiental.

 • Assistència tècnica municipal.

 

 • 1995-1997: Treball per la Direcció General de Planificació i Acció Territorial, de la Generalitat de Catalunya, pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, de recerca d’equipaments, comerços, infraestructures, etc. per la redacció del Pla Territorial Parcial de les Terres de l'Ebre.

 

 • 1997-2000: Arquitecta responsable de la Oficina de Manteniment del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya Demarcació de l’Ebre.

 

 • 2000-2002: Membre de la Junta Directiva, amb càrrec de Tresorera, del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya Demarcació de l’Ebre.

 

 • 2001-2002: Membre de la Comissió Gestora de l’Agrupació d’Arquitectes al Servei de l’Administració Pública.

 

 • 2002-2013: Arquitecta municipal a l’Ajuntament de Tivissa desenvolupant principalment les següents tasques:

 

 • Arquitecta responsable de la redacció de tots els projectes, memòries valorades, expedients d’activitats i direcció d’obres realitzats en el terme municipal per l‘ajuntament.

 • Preparació de la documentació per a la tramitació de les subvencions del PUOSC, PAM, PENTA.

 

 • Projecte i direcció d'obres per l’arranjament i millora de camins municipals.

 

 • Arquitecta responsable del departament de llicències d’obres d’edificació, urbanització, obra civil, de 1a ocupació, de segregacions i parcel·lacions urbanístiques, d’expedients de disciplina urbanística...i redacció dels informes corresponents.

 

 • Arquitecta responsable de la ponència ambiental per l’atorgament de llicències d’activitat i redacció dels informes.

 

 • Redacció d’informes d’avaluació d’impacte ambiental.

 

 • Redacció de valoracions/taxacions.

 

 • Redacció d’ordenances municipals.

 

 • Redacció d’informes per autoritzacions administratives, per l’autorització d’abocaments d’aigües residuals, d’aprofitaments d’aigües subterrànies i per la tala de vegetació forestal.

 

 • Redacció d’expedients de ruïna, de rompudes forestals, salubritat i ornat públic, de disciplina urbanística...

 

 • Redacció d’informes urbanístics.

 

 • Assessorament en gestió urbanística i redacció de les modificacions de les normes de planejament.

 

 • Des de 2011: Arquitecta municipal a l’Ajuntament de la Palma d'Ebre desenvolupant les tasques pròpies per aquest tipus de contracte, essent les mateixes que les relacionades en el paràgraf anterior.

 

 • Des de 2014: Membre de l'Agrupació d'Arquitectes Experts Pèrits i Forenses formant part de la llista de pèrits del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.

 • Des de 2020: Arquitecta municipal a l'Ajuntament de Móra la Nova.

 

Estudi Rosa M. Poyo Perelló - arquitecta

Especialitat en projectes d'arquitectura, urbanisme i en administració local

bottom of page